MOTO FAKRO - Formularz zgłoszeniowy

MOTO FAKRO - formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na temat konferencji MOTO FAKRO 2019 tutaj 
Dane uczestnika

Warunki uczestnictwa w Konferencji dot. "Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO 2019"

 1. Organizator, miejsce i termin Konferencji dot. "Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO"
  1. Organizatorem Konferencji dot. "Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO" (zwanych również Moto Fakro) jest firma FAKRO Sp. o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz.
  2. Konferencja odbędzie się w Nowym Sączu/Muszynie w terminie 30.05-02.06.2019 r.
 2. Cel organizacji Konferencji
  1. Organizator Konferencji zaprasza do udziału, w charakterze Uczestnika Konferencji, przedstawicieli firm budowlanych działających na rynku polskim, których pasją są motocykle.
  2. Założeniem Konferencji szkoleniowej organizowanej przez firmę FAKRO jest utrwalenie wiadomości na temat produktów FAKRO oraz zaprezentowanie nowych informacji produktowych.
  3. Celem organizacji Konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zwłaszcza w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku.
  4. Udział w Konferencji przyczynia się do pogłębienia relacji z naszymi partnerami oraz integracji środowiska budowlanego skupionego wokół FAKRO.
 3. Uczestnictwo w Konferencji
  1. W Konferencji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które są związane z firmą FAKRO - dystrybutorzy, sprzedawcy, dekarze, architekci.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
   • otrzymanie pisemnego zaproszenia ze specjalnym kodem od jednego z Dyrektorów Regionalnych FAKRO. Jedno zaproszenie przypada na jednego Uczestnika,
   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.moto.fakro.pl do dnia 06.05.2019 r.,
   • akceptacja regulaminu Konferencji,
   • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez FAKRO sp. z o.o. drogą elektroniczną,
   • wpłatę 123 zł ( w tym 23% vat) na konto FAKRO Sp. z o.o. Termin wpłaty i nr konta Uczestnik otrzyma w oddzielnej wiadomości e-mail. Każdy uczestnik otrzyma fakturę wystawioną na firmę bądź imienną z treścią: Udział w Konferencji dot. „Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO”. Brak wpłaty w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy Uczestników
   • przyjazd na Konferencję motocyklem.
  3. Program Konferencji szkoleniowej obejmuje: część szkoleniową - obecność obowiązkowa, oraz rekreacyjną - obecność dobrowolna i podejmowana na własną odpowiedzialność Uczestników Konferencji szkoleniowej. Część rekreacyjna składa się z trzech alternatywnych wycieczek. Deklaracje udziału w konkretnej wycieczce Uczestnik składa w dniu przyjazdu
  4. Organizator nie zapewnia transportu Uczestnikom w trakcie trwania Konferencji. Jedyny środek transportu stanowi motocykl Uczestnika.
  5. Ramowy program przebiegu Konferencji będzie dostępny na stronie www.moto.fakro.pl, natomiast szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konferencji szkoleniowej Uczestnicy otrzymują w dniu przyjazdu do siedziby firmy FAKRO.
  6. Uczestnictwo w Konferencji jest na własną odpowiedzialność Uczestnika.
  7. Zgłoszenie udziału i akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), oraz na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas Konferencji w celach: informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych FAKRO, w tym w szczególności w materiałach marketingowych, promocyjnych i szkoleniowych FAKRO, zarówno w formach drukowanych, jak i w formie publikacji na stronach internetowych, na portalach społecznościowych w ramach prowadzonych profili.
  8. Zgłoszenie udziału i akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody, aby mój wizerunek utrwalony podczas Wydarzenia wykorzystany był dla celów informacyjnych, reporterskich, promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych FAKRO, w tym w szczególności w materiałach marketingowych, promocyjnych i szkoleniowych FAKRO, zarówno w formach drukowanych, jak i w formie publikacji na stronach internetowych, na portalach społecznościowych w ramach prowadzonych profili. Wyrażam jednocześnie zgodę na to, aby mój wizerunek utrwalony podczas Wydarzenia został użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także do zestawiania z wizerunkami innych osób. Mój wizerunek może być uzupełniony komentarzami, modyfikowany lub dodawany do innych materiałów w zakresie udzielonej zgody. Firma FAKRO oświadcza, że mój wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie i nie będzie naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. Zgoda udzielona zostaje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  9. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest FAKRO sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110248, numer NIP 7341001487, numer REGON 490008737, o kapitale zakładowym 125 000,00zł (dalej „My”)
   Możesz się z nami skontaktować:
   Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
   Mailowo, na adres: fakro@fakro.pl.
  10. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO. Państwa dane osobowe niezbędne do rejestracji i udziału w konferencji będą przetwarzane na podstawie art. 6 . 1 punkt b Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być firmy wykonujące sesje zdjęciowe, publikujące Państwa wizerunek itp. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie Państwa zgody. Państwa trzecie mogą nie posiadać odpowiedniego stopnia ochrony oraz nie mają odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody i/lub przez okres wskazany w przepisach. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Ubezpieczenie
  1. W związku z organizacją wycieczek objazdowych na teren Słowacji – Uczestnik chcący wziąć w niej udział musi zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty pozwalające na przekroczenie granicy Polsko - Słowackiej oraz wykupić odpowiednie ubezpieczenie we własnym zakresie.
  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i ewentualne szkody spowodowane przez Uczestników w czasie objętym programem Konferencji.
  3. Uczestnik Konferencji szkoleniowej oświadcza, że w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód lub zniszczeń w środkach transportu, miejscu noclegowym i innych nie wymienionych, w czasie trwania Konferencji, wyraża zgodę na pokrycie całkowitych kosztów związanych z naprawą i zadośćuczynieniem.

Rozwiń

* pole wymagane