MOTO FAKRO - Formularz zgłoszeniowy

MOTO FAKRO - formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika

Warunki uczestnictwa w Konferencji dot. "Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO 2023"

 1. Organizator, miejsce i termin Konferencji dot. "Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO"
  1. Organizatorem Konferencji dot. "Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO" (zwanych również Moto Fakro) jest firma FAKRO Sp. o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz.
  2. Konferencja odbędzie się w Nowym Sączu/Muszynie w terminie 01.06-04.06.2023 r.
 2. Cel organizacji Konferencji
  1. Organizator Konferencji zaprasza do udziału, w charakterze Uczestnika Konferencji, przedstawicieli firm budowlanych działających na rynku polskim, których pasją są motocykle.
  2. Założeniem Konferencji szkoleniowej organizowanej przez firmę FAKRO jest utrwalenie wiadomości na temat produktów FAKRO oraz zaprezentowanie nowych informacji produktowych.
  3. Celem organizacji Konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zwłaszcza w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku.
  4. Udział w Konferencji przyczynia się do pogłębienia relacji z naszymi partnerami oraz integracji środowiska budowlanego skupionego wokół FAKRO.
 3. Uczestnictwo w Konferencji
  1. W Konferencji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które są związane z firmą FAKRO - dystrybutorzy, sprzedawcy, dekarze, architekci.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
   • otrzymanie pisemnego zaproszenia ze specjalnym kodem od jednego z Dyrektorów Regionalnych FAKRO. Jedno zaproszenie przypada na jednego Uczestnika.
   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.moto.fakro.pl do dnia 12.05.2023 r.,
   • akceptacja warunków uczestnictwa Konferencji,
   • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez FAKRO sp. z o.o. drogą elektroniczną,
   • wpłatę 246 zł ( w tym 23% vat) na konto FAKRO Sp. z o.o. Termin wpłaty i nr konta Uczestnik otrzyma w oddzielnej wiadomości e-mail. Każdy uczestnik otrzyma fakturę wystawioną na firmę bądź imienną z treścią: Udział w Konferencji dot. „Trendy rozwoju rynku, kierunki rozwoju FAKRO”. Brak wpłaty w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy Uczestników
   • przyjazd na Konferencję motocyklem.
  3. Część szkoleniowa konferencji obejmuje między innymi zwiedzanie zakładu produkcyjnego. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania. Dopuszcza się fotografowanie wyłącznie w miejscach oznaczonych specjalnym piktogramem przedstawiającym rysunek aparatu fotograficznego umieszczonego w zielonym okręgu. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy pracownicy FAKRO i nie wszyscy goście wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Przestrzegamy przed konsekwencjami dochodzenia praw przez pracowników naszej firmy i innych gości, wynikających z RODO. Wykonujący zdjęcia bierze całkowitą odpowiedzialność za utrwalenie i ewentualne bezprawne opublikowanie wizerunku pracowników FAKRO i pozostałych gości.
  4. Organizator nie zapewnia transportu Uczestnikom w trakcie trwania Konferencji. Jedyny środek transportu stanowi motocykl Uczestnika.
  5. Ramowy program przebiegu Konferencji będzie dostępny na stronie www.moto.fakro.pl, natomiast szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konferencji szkoleniowej Uczestnicy otrzymują w dniu przyjazdu do siedziby firmy FAKRO.
  6. Uczestnictwo w Konferencji jest na własną odpowiedzialność Uczestnika.
  7. Zgłoszenie udziału i akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody, na przetwarzanie danych osobowych oraz aby wizerunek utrwalony podczas Wydarzenia wykorzystany był dla celów informacyjnych, reporterskich, promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych FAKRO, w tym w szczególności w materiałach marketingowych, promocyjnych i szkoleniowych FAKRO, zarówno w formach drukowanych, jak i w formie publikacji na stronach internetowych, na portalach społecznościowych w ramach prowadzonych profili. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na to, aby jego wizerunek utrwalony podczas Wydarzenia został użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także do zestawiania z wizerunkami innych osób. Wizerunek Uczestnika może być uzupełniony komentarzami, modyfikowany lub dodawany do innych materiałów w zakresie udzielonej zgody. Firma FAKRO oświadcza, że wizerunek Uczestnika nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika i nie będzie naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych. Zgoda udzielona zostaje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  8. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest FAKRO sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110248, numer NIP 7341001487, numer REGON 490008737, o kapitale zakładowym 125 000,00zł (dalej "My")
   Możesz się z nami skontaktować:
   Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
   Mailowo, na adres: fakro@fakro.pl.
  9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO. Państwa dane osobowe niezbędne do rejestracji i udziału w konferencji będą przetwarzane na podstawie art. 6.1 punkt b Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być firmy wykonujące sesje zdjęciowe, publikujące Państwa wizerunek itp. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie Państwa zgody. Państwa trzecie mogą nie posiadać odpowiedniego stopnia ochrony oraz nie mają odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody i/lub przez okres wskazany w przepisach. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. Uczestnik konferencji szkoleniowej oświadcza, że w wypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód lub zniszczeń w miejscu noclegowym i innych nie wymienionych, w czasie trwania konferencji szkoleniowej, wyraża zgodę na obciążenie go kosztami napraw i zadośćuczynienia.
  11. Uczestnik konferencji szkoleniowej przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rażącego łamania zasad i porządku organizowanej konferencji szkoleniowej, Organizator ma prawo wykluczyć takie osoby z części lub całości konferencji oraz może zażądać opuszczenia powyższej konferencji na koszt własny Uczestnika.
 4. Ubezpieczenie
  1. W związku z organizacją wycieczek objazdowych na teren Słowacji - Uczestnik chcący wziąć w niej udział musi zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty pozwalające na przekroczenie granicy Polsko - Słowackiej oraz wykupić odpowiednie ubezpieczenie we własnym zakresie.
  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i ewentualne szkody spowodowane przez Uczestników w czasie objętym programem Konferencji.
  3. Uczestnik Konferencji szkoleniowej oświadcza, że w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód lub zniszczeń w środkach transportu, miejscu noclegowym i innych nie wymienionych, w czasie trwania Konferencji, wyraża zgodę na pokrycie całkowitych kosztów związanych z naprawą i zadośćuczynieniem.

Rozwiń

Politykę ochrony danych osobowych

Zgoda na marketing

Jeżeli wyrazisz zgodę będziemy Cię informować o specjalnych ofertach marketingowych, które mogą Cię zainteresować
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO. Jestem świadomy/ma, iż podanie swoich danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Jeżeli wyrazisz zgodę będziesz otrzymywać informacje o najnowszych promocjach prosto na Twoją pocztę e-mail.
Wyrażam zgodę na przesyłanie skierowanej do mnie informacji handlowej (m.in. e-maile, SMS-y, MMS-y, newslettery) o nowościach, promocjach, akcjach, wydarzeniach Administratora na podany adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

* pole wymagane