Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych osobowych

Polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach
i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FAKRO sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110248, numer NIP 7341001487, numer REGON 490008737,
o kapitale zakładowym 306 318 500,00 zł (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres:

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz,

Inspektor danych osobowych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Kinga Nowobilska
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz,

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane przy okazji organizacji konferencji oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. wykonania umowy łączącej Uczestnika z Organizatorem (rejestracja i udział w Konferencji) na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO
 2. realizacji celów na podstawie Twojej oddzielnej zgody - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
  • przekazywanie informacji na temat organizowanych przez nas wydarzeń lub akcji promocyjnych, nowościach produktowych i zmianach w ofercie, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – y,
  • rozpowszechnianie wizerunku w celu promocji, marketingu i reklamy FAKRO
 1. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:
  • przekazanie danych na żądanie sądu, policji.

Dane osobowe podawane są przez Uczestnika Konferencji dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w wydarzeniu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania, tj.:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia wydarzenia będą
  przechowywane przez okres jego trwania, jego rozliczenia oraz przez okres upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane będą przechowywane jeszcze przez okres rozliczalności na gruncie regulacji ochrony danych osobowych - łącznie nie dłużej
  jednak niż 5 lat;
 2. dane przetwarzane na podstawie Twojej odrębnej zgody na otrzymywanie komunikatów
   marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną z naszej strony, tj. Twój adres e-mail oraz numer telefonu, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody;
 3. dane przetwarzane w naszych bazach marketingowych będą przechowywane przez cały okres kiedy współpracujemy ze sobą i jesteś zainteresowany naszymi ofertami. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w bazach marketingowych przez okres 5 lat i po tym okresie podejmiemy decyzję o zasadności usunięcia Twoich danych z baz marketingowych;

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Konferencji oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi
księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywania Twoich danych poza EOG.

Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

Na podstawie Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje dane do profilowania. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   1. przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających 
    z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 możesz realizować w każdym czasie, występując
  z odpowiednim żądaniem.
 3. Z żądaniami opisanymi w punkcie 1 możesz wystąpić do Naszego Inspektora Danych Osobowych zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 4. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
 5. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 6. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 4 – 6 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:
  • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
 7. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami,
  o których mowa w punkcie 1 powyżej, są wolne od opłat.
 8. Każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione przez nas Twoje dane osobowe poinformujemy o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy na wskutek zgłoszonego do nas żądania. Nie będziemy musieli przekazywać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 9. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje
  o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.